Studio Obris

GRAĐANSKI CENTAR SA SMJEŠTAJNIM KAPACITETOM ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU

  1. – Idejni projekt

Naručitelj: UNDP Croatia

Investitor: Udruga IKS, Petrinja

Površina: 2700,00 m2 BGP

U sklopu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja Republike Hrvatske“ raspisanog od strane UNDP Croatia i MRRFEU-a, pokrenut je projekt rekonstrukcije i prenamjene dvije postojeće građevine unutar zone zaštite povijesnih struktura u centru grada Petrinje za korisnika prostora Udrugu IKS.

Zgrade formiraju unutrašnje gradsko dvorište i interpoliranim sadržajima čine jednu cjelinu. Ulična zgrada funkcionira kao građanski centar s popratnim sadržajima s funkcijom promicanja volonterskog rada, razvijanja civilnog društva, socijalnog poduzetništva i zapošljavanja, dok je u dvorišnoj zgradi smještaj za međunarodnu razmjenu.

Projektom je sačuvan povijesni izgled uz poštivanje tradicionalnih materijala i načina gradnje, te uz manje intervencije modernog izričaja koje naglašavaju neminovni susret starog i novog.