Studio Obris

KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU

  1. – natječajni rad

Naručitelj: Đakovačko-osječka nadbiskupija

Površina: 6.215,00 m² BGP

Projektni tim:

Vinko Penezić, dia, autor

Lovorka Kaić Metešić, dia, autorica

Mirna Javorović Pehar, dia, suradnica

 

OAZA EDUKACIJE I ZAJEDNIŠTVA

Povezanost Katoličke crkve i razvoja školstva u Hrvatskoj ima bogatu tradiciju na koju se nastavlja i izgradnja Katoličke osnovne škole u Slavonskom Brodu.  Situirana u naselju Zrinski – Frankopan, Katolička osnovna škola (KOŠ) se horizontalno rasprostire kao integrativni faktor postojeće sitnozrnate morfologije naselja te njezin budući prostorno – sadržajni fokus. Na tragu formiranja nove urbane paradigme naselja i temeljem novih saznanja i principa suvremene katoličke pedagogije formiran je sklop bogatih, diferenciranih, otvorenih i zatvorenih mikro-ambijenata. U međuprožetosti unutrašnjag i vanjskog, prirodnog i artificijelnog, zatvorenog i otvorenog, generiran je niz atraktivnih ambijenata učenja i rekreacije, rada i zabave, zajedništva i socijalizacije u kojima djeca kroz učenje, igru i veselje rastu, razvijaju vještine i stječu znanja o životu i svijetu, te nalaze prijateljsko utočište.

Obzirom na raspoloživu veličinu parcele, njen oblik, orijentaciju te ostale zatečene karakteristike, škola je koncipirana kao kompozicja dvaju spojenih/razdvojenih volumena (zgrade škole i dvodjelne sportske dvorane) te vanjskih sportskih igrališta i ostalih vanjskih površina namijenjenih za različite funkcije (trg, park, dvorište, interna pometnica, parkiralište i dr.). Na parceli, koja ima oblik slova „L“ zgrade su smještene u južnom dijelu, dok su vanjski sportski tereni locirani na sjevernom dijelu parcele. Glavni dvoetažni volumen sa glavnim ulazom u školu u neposrednoj je vezi sa trgom na jugozapadnoj strani parcele, dok je poluukopana sportska dvorana pozicionirana istočnije od zgrade škole. Svojom se visinom škola uklapa u kontekst obiteljskih kuća, a zatečenom vernakularnom izričaju naselja daje novu urbanu dimenziju kao njegov budući prostorno-sadržajni fokus. Volumen škole u obliku četverokuta u sredini ima atrij u funkciji školskog dvorišta. U tri krila se nalaze sadržaji predmetne nastave, dok je u južnom krilu razredna nastava s posebnim ulazom i direktnim izlazom na vanjske površine za nastavu na otvorenom. Između škole i dvorane (koje su spojene na razini podruma) u prizemlju se nalazi vanjski prostor za različite aktivnosti. Oko i iza dvorane smještene su parkovne površine u funkciji edukacije u prirodi ili pak igre i relaksacije, a sjeverno od nje su vanjski sportski tereni. Polazeći od jednakovažnog tretiranja zatvorenih i otvorenih sadržaja, a u ovisnosti od raspoložive veličine parcela, posebna je pozornost data uređenju vanjskih prostora u funkciji nastave u prirodi ili pak parkovnih površina za predah i igru korisnika.

Škola je sastavljena od tri funkcionale cjeline (razredna nastava, predmetna nastava i sportska dvorana) koje mogu po potrebi funkcionirati samostalno. Projektantskim rješenjima u oblikovanju, uporabi materijala i tehnologija težilo se principima samoodrživosti, maksimalnoj energetskoj učinkovitosti s ostvarenjem uvjeta nZEB-a. Upotrebljeni materijali, tehnologije i konstrukcije pridonose sigurnom i komfornom korištenju školskih prostora, kako unutarnjih tako i otvorenih vanjskih.

Na principima suvremene edukacije i pedagogije kreiran je funkcionalni okvir bogatog i raznolikog (sadržajem i formom) odgojno-obrazovnog procesa u vidu fleksibilnog aktivnog prostora u koji su uključeni svi vanjski i unutrašnji prostori(je) škole – od učionica i kabineta, sportske dvorane i društvenih prostora, školskog dvorišta, trga i parka do pojedinih hodnika, atrija svakog dijela vrta.