ZGRADA DOMA ZA STARIJE OSOBE I JAVNI PARK U LABINU
2010. – Natječajni rad

Površina:
– 3.975,00 m2 BGP

Autori:
– LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
– MAJA HULJEV TON, dia
– SANDRA JOVIČIĆ KAŠMO, dia
– BIRGIT WÄLDIN, dia

Oblik kuće je rezultat prilagodbe terenu kako bi maksimalno iskoristili povoljne aspekte parcele. Kuća se formira na hrptu u središnjem dijelu terena oko dvije prirodne depresije sa sjeveroistočne i jugozapadne strane, oko kojih se svijaju krila zgrade. Strmi teren koji obrubljuje SI dio parcele formira sa kućom jedan intimniji prostor, dok se zgrada na JZ otvara javnom prostoru parka koji tangira parcelu. Javni park ulazi u parcelu i postaje dijelom njenog ambijenta, a također park samih korisnika doma postaje dijelom javnog prostora. Takvom je prostornom kompozicijom osigurana jasna diferencija javno/privatno te prirodna cirkulacija među funkcionalnim sklopovima na parceli, kako eksterna tako i interna, kao i njihovi kontakti sa širim kontekstom.